Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE . L. Nr. 119, str. 1), dalej jako RODO lub Rozporządzenie, jak również z Ustawą o ochroną danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z dnia 2018 Poz. 1000) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą przy ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów reprezentowany przez dyrektora Marka Myszkę.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Mateusz Kabatek, poczta: , tel.:

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy, na podstawie art. 6 ust. 1 i Art. 9 ust.2 Rozporządzenia;
  • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 Rozporządzenia;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonymi postępowaniami na podstawie odrębnych przepisów.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym w odrębnych przepisach.

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa i jest obowiązkowe.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS