Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ŚDS w Człuchowie.

L.p.

Zakres działań

Sposób realizacji

Miejsce realizacji

Termin  realizacji

1.

Analiza stanu siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie pod względem dostosowania, w zakresie dostępności:

− architektonicznej,

 − informacyjno-komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przeprowadzenie przeglądu obiektu pod względem dostępności:

− architektonicznej - zgodnie z art. 6 pkt 1  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 − informacyjno-komunikacyjnej

- zgodnie z art. 6 pkt 3 ww. ustawy wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Siedziba  ŚDS w Człuchowie

Luty 2021r.

2.

Analiza stanu dostępności cyfrowej:

− strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej - zgodnie z art. 6 pkt 2  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

 

 

Siedziba ŚDS w Człuchowie

Luty 2021r.

 

3.

 

Określenie działań w zakresie poprawy dostępności:

− architektonicznej,

− informacyjno-komunikacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie

 

Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej – do wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Siedziba ŚDS w Człuchowie

 

Marzec 2021r.

4.

Określenie działań w zakresie poprawy dostępności cyfrowej:

− strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie

Ustalenie harmonogramu działań dostosowujących strony do wymagań określonych w art. 6 pkt 2 ww. ustawy

Siedziba ŚDS w Człuchowie

Marzec 2021r.

5.

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne ( w szczególności techniczne i prawne).

Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego

Siedziba ŚDS w Człuchowie

Marzec 2021r.

6.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Środowiskowym Domu Samopomocy w Człuchowie zgodnie za art. 11 ww. ustawy

- sporządzenie projektu Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 31.03.2021 r.

-  zatwierdzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie.

 - opublikowanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w stronie internetowej

 - Przedstawienie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wojewodzie Pomorskiemu

Siedziba ŚDS w Człuchowie

Do 31 marca 2021r.

7.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Człuchowie w zakresie dostępności:

− architektonicznej,

− informacyjno-komunikacyjnej,

− cyfrowej.

Monitorowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie w tym zakresie.

− podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb.

− przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu z ŚDS w Człuchowie

- podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

Siedziba ŚDS w Człuchowie

Zadanie bieżące do 31 grudnia 2021r.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS