Zapisy

Jak zostać uczestnikiem

Tryb postępowania:

1) wniosek o przyjęcie do ŚDS osoba zainteresowana lub jej rodzic bądź opiekun prawny składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy),

2) do wniosku o przyjęcie należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

3) Kierownik ŚDS w uzgodnieniu z osobą zainteresowaną lub jej opiekunem oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ustala termin przyjęcia do ŚDS,

4) skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą na wniosek osoby zainteresowanej wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie tel. 59/83 42 409 ul. Średnia 12 A

Środowiskowym Domu Samopomocy w Człuchowie tel. 59/72 22 972 ul. Szkolna 3

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS