Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Deklaracja dostępności.

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie

Data publikacji strony internetowej: 2015r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020r.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są w całości dostępne cyfrowo, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Serwis posiada wbudowany mechanizm umożliwiający za pomocą ikon umieszczonych w widocznym miejscu  w nagłówku strony na zmianę kontrastu.
 • Serwis posiada wbudowany mechanizm umożliwiający za pomocą ikon umieszczonych w widocznym miejscu w nagłówku strony zmianę rozmiaru czcionki. Ponadto zmiana wielkości czcionki jest również możliwa poprzez kombinację klawiszy CTRL + lub CTRL  - jest to standard który obsługuje większość przeglądarek. 

 

Dostępność cyfrowa

 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami dostępności.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały zamieszczone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

 

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami kontakt telefoniczny oraz kontakt korespondencyjny.
 • Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami kontakt za pośrednictwem faxu.
 • Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami kontakt za pomocą wiadomości tekstowych w tym wiadomości SMS i MMS.
 • Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami kontaktu za pośrednictwem komunikacji audiowizualnej.
 • Podmiot nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem strony internetowej czy aplikacji (tłumaczenie online).

 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie, ul. Szkolna 3
 • Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie znajduje się przy ulicy Szkolnej.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które jest oznaczone znakami poziomymi i pionowymi.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Szkolnej.
 • Do wejścia głównego prowadzą: schody z poręczami oraz pochylnia umożliwiająca podjazd wszelkich wózków.
 • Przy drugim wejściu, które znajduje się z boku budynku znajdują się wyłącznie schody.
 • Nad wejściami do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku brak jest informacji wizualnej, głosowej oraz dotykowej na temat rozkładu pomieszczeń.
 • Podmiot zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku.
 • Dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem pomieszczenia technicznego, które znajdują się w budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku środowiskowego domu samopomocy nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem emaila. Osobą kontaktową jest pan Artur Meyer. Adres email  do kontaktu meyer.artur.dps@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS